Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

De Zoete Boon
Wijksestraat 17
5256 BH Heusden

KvK-nummer: 64598756
BTW-id: NL002185247B85

 

Artikel 1. Algemeen

1.1
Onder De Zoete Boon wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: De Zoete Boon te Heusden.

1.2
Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Zoete Boon voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3
Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien De Zoete Boon voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Zoete Boon erkend.

1.5
In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6
Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Zoete Boon.

2.2
Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden De Zoete Boon eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door De Zoete Boon of een door De Zoete Boon verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3
Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn De Zoete Boon en afnemer hieraan gebonden.

2.4
Aanbiedingen van De Zoete Boon gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5
De Zoete Boon kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2
De Zoete Boon garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3
Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1
Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan De Zoete Boon verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij De Zoete Boon bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2
Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.3
Aan de leveringsplicht van De Zoete Boon zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Zoete Boon geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4
Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1
Een door De Zoete Boon opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van De Zoete Boon zijn, waarna De Zoete Boon zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Zoete Boon (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1
Onverminderd de rechten van De Zoete Boon op basis van de wet is De Zoete Boon gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Zoete Boon omstandigheden ter kennis komen die De Zoete Boon goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien De Zoete Boon bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Zoete Boon zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Zoete Boon bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3
De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij De Zoete Boon, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Zoete Boon heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij De Zoete Boon. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt De Zoete Boon na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1
Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop De Zoete Boon geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij De Zoete Boon en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2
Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Zoete Boon de verbintenis had moeten nakomen.

7.3
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Zoete Boon niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4
Indien De Zoete Boon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1
De Zoete Boon biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2
De Zoete Boon is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Zoete Boon) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Zoete Boon. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan De Zoete Boon schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4
Indien klachten van de afnemer door De Zoete Boon gegrond worden bevonden, zal De Zoete Boon naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Zoete Boon en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De Zoete Boon) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Zoete Boon gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Zoete Boon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5
De Zoete Boon is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Zoete Boon in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Zoete Boon en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9. Betaling

9.1
De betaling van artikelen besteld in de De Zoete Boon webshop vindt plaats middels Ideal of Mister Cash aan De Zoete Boon. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2
Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3
In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van De Zoete Boon en de verplichtingen van de afnemer jegens De Zoete Boon onmiddellijk opeisbaar.

9.4
Indien De Zoete Boon haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5
Indien De Zoete Boon kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
De eigendom van alle door De Zoete Boon aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Zoete Boon zolang de afnemer de vorderingen van De Zoete Boon uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Zoete Boon wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2
De door De Zoete Boon geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Zoete Boon of een door De Zoete Boon aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Zoete Boon haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Zoete Boon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Zoete Boon.

 

Artikel 11. Privacy

11.1
De Zoete Boon respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door De Zoete Boon niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van De Zoete Boon kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen De Zoete Boon (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van De Zoete Boon. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. De Zoete Boon is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van De Zoete Boon, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. De Zoete Boon is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3
De Zoete Boon verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor De Zoete Boon geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door De Zoete Boon geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij De Zoete Boon en/of haar leveranciers.

12.2
Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Zoete Boon is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1
De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar De Zoete Boon op bovenstaand telefoonnummer, bereikbaar tijdens openingstijden. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2
De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.